Results- Departmental Examination

Sr. No.SubjectDateSize (MB)Download
1 महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा वर्ग-1( ऑक्टोबर 2014) 21/09/2018 0.17 Click here to Download PDF
2 शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील अधिका-यांकरीता विभागीय परीक्षा जुलै, 2014 – राखून ठेवलेला निकाल 04/09/2018 0.08 Click here to Download PDF
3 तुरुंग अधिकारी विभागीय परीक्षा (जानेवारी - 2013) अधिसूचना 24/08/2018 0.17 Click here to Download PDF
4 वन अधिका-यांकरिता विभागीय परीक्षा (जुलै - 2014) अधिसुचना 24/08/2018 0.17 Click here to Download PDF
5 Forest Officers Departmental Examination July 2014 result 31/07/2018 0.33 Click here to Download PDF
6 भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील गट अ व ब संवर्गातील तांत्रिक व अतांत्रिक राजपत्रित अधिकारी विभागीय परीक्षा (ऑक्टोबर 2013) चा निकाल 27/07/2018 0.20 Click here to Download PDF
7 विक्रीकर अधिका-यांकरीता विभागीय परीक्षा- जानेवारी, 2014- पूरक अधिसूचना 21/07/2018 0.08 Click here to Download PDF
8 Sale Tax Officers Dep. Examination (Jan-2014) revised result. 20/07/2018 0.08 Click here to Download PDF
9 महाराष्ट्र विकास सेवा वर्ग- 1 व 2 विभागीय परीक्षा (ऑक्टो-2014)चा निकाल 05/07/2018 0.40 Click here to Download PDF
10 Departmental Examination for the Officers of the Jail Department- Jan. 2007 and Jan. 2008 – Supplemental Notification 04/07/2018 0.16 Click here to Download PDF