Announcements - Limited Departmental Examination

Sr. No.SubjectDateSize (MB)Download
1 Police Sub Inspector Limited Departmental Examination-2017- Government Circuler, Home Department, No. Police-1116/C.R.341/POL-5 A, Dated 04th April, 2018 - Regarding Reservation 06/04/2018 1.08 Click here to Download PDF
2 73-2017-Police Sub Inspector Limited Departmental Competitive Main Examination-2017- Announcement Regarding Result 06/04/2018 0.03 Click here to Download PDF
3 मागासवर्गीय उमेदवारांनी सवलतीची फी भरली तरी, खुल्या प्रवर्गाच्या पदासाठी विचार होणेबाबत. 05/03/2018 0.27 Click here to Download PDF
4 Police Sub Inspector Limited Departmental Main Examination-2017- Announcement regarding Physical Test 21/02/2018 0.05 Click here to Download PDF
5 महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा 2017 उमेदवारांनी त्यांची माहिती विहित नमुन्यामध्ये भरुन देण्याबाबत मुदतवाढीबाबत घोषणा 03/02/2018 0.04 Click here to Download PDF
6 महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब ( प्रशासन शाखा ) मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा 2017 उमेदवारांनी त्यांची माहिती सोबतच्या नमुना प्रपत्र अ व प्रपत्र ब मध्ये भरुन देण्याबाबत घोषणा 25/01/2018 0.13 Click here to Download PDF
7 समांतर आरक्षण- मागासवर्गीय उमेदवारांचा खुल्या प्रर्वगातील पदांसाठी विचार- वस्तुस्थिती 30/12/2017 0.06 Click here to Download PDF
8 Police Sub Inspector Limited Departmental Main Examination-2017- Announcement regarding Key 28/12/2017 0.28 Click here to Download PDF
9 Police Sub Inspector Limited Departmental Competetive Preliminary and Main Examination- Annoucement regarding Revised Scheme of Examination 18/11/2017 0.08 Click here to Download PDF
10 Police Sub Inspector Limited Departmental Competetive Preliminary Examination-2017- Annoucement regarding Result 18/11/2017 0.06 Click here to Download PDF